Tel./Fax:+421/2/555 63 027 / E-mail: obchod (@) realex.sk / GPS súradnice pre Váš navigačný systém: N 48.16068° - E017.12793°
   
VÝROBCOVIA VÝROBCOVIA   AKCIE AKCIE   NOVINKY NOVINKY   NOVINKY ONLINE KATALÓG
Este nemáte nič v košíku

 
NAŠE ĎALŠIE WEB. STRÁNKY: 

www.online-ekasa.sk/


www.pokladnicne-systemy.sk/

www.platobne-terminaly.eu

www.etiketovacieklieste.sk

www.realex.elcom.eu/

Realex / Legislatívne zmeny / Požiadavky na podnikateľa
 

 Požiadavky na podnikateľa 

  • jednoznačne označovať tovary a služby,
  • oznámiť poškodenie plomby inak je registračná pokladnica považovaná za neoznačenú podľa zákona,
  • do dvoch mesiacov od zobrazenia informácie o povinnosti údržby dať vykonať údržbu pokladnice,
  • vydávať paragóny pri poruche a okamžite nahlásiť poruchu, zaznačiť ju do knihy pokladnice a dohodnúť sa na doručení pokladnice servisnému stredisku alebo oprave na mieste,
  • zabezpečiť ochranu pokladnice a dát,
  • uchovať dáta kontrolného záznamu v elektronickom tvare po dobu určenú zákonom na médiách, na ktorých je uchovanie garantované,
  • uchovávať doklady „NEPLATNÝ DOKLAD" a „VKLAD" po dobu 1 roka.


Sankcie:

Pokuty za nedodržiavanie povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sú stanovené v rozsahu až do výšky 3320,- €. Presná špecifikácia výšky sankcií je uvedená v §18 čl. II. Odsek 5.

POVINNOSTI  POUŽIVATEĽA PO ZAKÚPENÍ POKLADNICE CERTIFIKOVANEJ PODĽA ZÁKONA 289/2008 

1.    Ak  si podnikateľ   zakúpi pokladnicu certifikovanú poľa 289/2008, musí túto používať spôsobom, ktorý určuje tento zákon.
2.    Po zakúpení registračnej pokladnice musí zakúpiť aj nový typ Knihy pokladnice a tržieb podľa 289/2008
3.    Po zaevidovaní pokladnice na DÚ požiada servisnú organizáciu (SO) o uvedenie do prevádzky. Pokladnicu si nesmie uviesť do prevádzky sám. Pokladnica sa musí zabezpečiť plombou (vydanou DRSR) , za ktorú zaplatí podnikateľ SO.
4.    Zodpovedá za neporušenie plomby, inak hrozia postihy a každú plombu musí zaplatiť.
5.    Umiestniť pokladnicu tak, aby údaje z displeja boli čitateľné pre zákazníka.
6.    Pri testovaní pokladnice po oprave, alebo zaškolení obsluhy sa tlačia doklady s označením „NEPLATNÝ DOKLAD“ . Tieto doklady musí uchovávať po dobu aspoň 1 roka po roku v ktorom boli vyhotovené.
7.    Každé vloženie hotovosti do zásuvky musí okamžite zaevidovať v pokladnici a vystaviť doklad „VKLAD“.  Tento doklad musí uchovávať ešte aspoň 1 rok po roku v ktorom bol vystavený.
8.    Ak v danom dni robil tržby, musí urobiť dennú uzávierku. Táto musí byť urobená do 24,00 hod. (môže ju urobiť aj skôr). Denná uzávierka môže byť v danom dni iba jedna. Ak je nutné urobiť uzávierku skôr (napr. kvôli poruche), ďalšie pokračovanie predaja v danom dni ide do uzávierky nasledujúceho dňa. 
9.    Ak sa na displeji  zobrazí „Servisná údržba“ (bude sa mu zobrazovať po každom zapnutí RP) musí do 2 mesiacov nechať urobiť údržbu pokladnice v SO.
10.    Je povinný uchovávať pásky dennej uzávierky po dobu najmenej 5rokov po roku, kedy boli vyhotovené. Spôsob a miesto uchovania si zvolí podnikateľ sám. Údaje na nich však musia byť čitateľné.
11.    Je povinný uchovávať dátové média s kontrolnými záznamami (žurnálmi) po dobu najmenej 10 rokov okrem roku v ktorom boli vyhotovené. Na požiadanie DÚ je povinný sprístupniť kontrolné záznamy v listinnej forme.
12.    Používať iba také dátové média pri ktorých výrobca garantuje uchovanie údajov na nich po dobu 10 rokov, okrem roku v ktorom boli vyhotovené. V prípade, že pokladnica ukladá kontrolné záznamy na média, ktoré nemajú garantovanú túto dobu (napr. SD karta, musí následne uložiť údaje na médium s garanciou 10+1rok.
13.    Podnikateľ je povinný viesť knihu pokladnice. Kniha nemôže obsahovať iné údaje, alebo záznamy ako sú uvedené vo vzore. Knihu je povinný archivovať po dobu 10 rokov po roku v ktorom bol vykonaný posledný záznam.
14.    Podnikateľ je povinný v prípade vystavenia faktúry a prijatí tržby za jej úhradu túto zaevidovať  v ERP. Kópiu dokladu pripojí k faktúre.
15.    Pri poruche registračnej pokladnice je podnikateľ povinný - bezodkladne nahlásiť poruchu SO
-    bezodkladne zaznamenať do knihy ERP dôvod, dátum a čas prerušenie prevádzky RP. Rovnako je povinný zaznamenať dátum a čas nahlásenia poruchy SO, prípadne jej odovzdanie SO a toto si nechať potvrdiť SO s uvedením priezviska a mena osoby..
-    vydávať paragóny v dvoch vyhotoveniach (s kópiou), pričom originál odovzdá zákazníkovi. Paragóny  musia mať údaje  ako daňový doklad
-    po oprave pokladnice zaznamenať do knihy ERP dátum a čas opätovného spustenia prevádzky
-    po oprave pokladnice všetky paragóny nahrať do registračnej pokladnice najneskôr do 10 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka ERP prerušená.
   paragóny skladovať najmenej 5 rokov po roku v ktorom boli vyhotovené. Spôsob a miesto uchovania si zvolí podnikateľ sám. Údaje na nich však musia byť čitateľné.
-    pri poruche nie je možné používať náhradnú pokladnicu!

16.    Podnikateľ je povinný požiadať SO o výmenu FM ak bola naplnená jej kapacita, ak v dôsledku poruchy si neplní funkciu, alebo došlo k zmene údajov (v názve, resp. mieste podnikania, zmena plátcu/neplátcu DPH a pod.) Pôvodnú FM je povinný bezpečne uchovávať po dobu najmenej 10+1 rok.
17.    Pri ukončení podnikania požiadať SO o vybratie FM a skladovať ju  bezpečne po dobu najmenej 10 + 1 rok.
18.    Po ukončení podnikania je povinný oznámiť DÚ toto ukončenie najneskôr v  prvý pracovný deň po dni ukončenia. DÚ zruší DKP a toto zapíše do knihy pokladnice.

O firme
Obchodné podmienky
Kontakt
Servis
Referencie
Cenníky
Technická podpora
Legislatívne zmeny
Technológie čiarových kódov
Produktové foto
Certifikáty

 TECHNICKÁ PODPORA:

 


 


Tel:02/555 63 027  GSM:0905/303 755           0907/757 233
E-mail:
obchod@realex.sk

Otváracie hodiny:

Pondelok - Štvrtok

8:30 - 17:00

Piatok 

8:30 - 16:00

Rozvoz tovaru do 24:00 hodín

po celej SR Vám zabepečí

naša prepravná spoločnosť: 
 

 

 


Vybavenie obchodov, autorizované servisné stredisko na fiškálne pokladničné systémy, registračné pokladnice, veľkoobchod, maloobchod, rozvoz celá SR, záručný a pozáručný servis, obchodné a reštauračné, obchodný a reštauračný software, snímače čiarových kódov, etiketovacie tlačiarne a kliešte, obchodné váhy, označenie tovaru, eurotestery, etikety, pásky, kobchodné zariadenia, omplet spotrebný materiál, kancelárske potreby, drogéria a hygiena, registračné pokladne a pokladnice, tlačiarne, pos, euro testery, obchodné váhy, obchodné zariadenia Predaj, fiškálnych, pokladničných systéov, etiketovacích klieští, váh. Obchodné prevádzky, IT technológie, zariadennie obchodov a obchodných prevádzok, PC počítače, registračných pokladníc, pokladničných systémov, registračná pokladňa, bankoviek, termo, samolepiace, tonery, cenovky

Copyright 2021. REALEX International SK, spol. s r.o.      
Powered by Webcredit s.r.o.